ul. Rynek 1A
58-100 Świdnica
+48 531 822 690
+48 531 623 777

Polityka RODO

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma STAND GROUP sp. z o.o. z siedzibą w ŚWIDNICY, 58-100, przy ul. Armii Krajowej 53-55/2 (dalej: „STAND GROUP” lub „Spółka”) przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (dalej: „Administrator”) STAND GROUP sp. z o.o. z siedzibą w ŚWIDNICY 58-100, przy ul.  Armii Krajowej 53-55/2.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Armii Krajowej 53-55/2, 58-100 ŚWIDNICA lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@standgroup.pl

 1. Pani/Pana/Państwa firmy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 2. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom usług, które pozwalają na przekazanie istotnych a nawet podstawowych spraw w ręce specjalistów.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania klientom STAND GROUP   sp. z o.o. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę usług, jak również w celach statystycznych oraz marketingowych.
 4. Spółka nie przetwarza danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest STAND GROUP s. z o.o. prowadzący działalność gospodarczą między innymi w obszarach:

6.1. działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej:

Kadry

Płace

Szkolenia BHP

Księgowość

Wsparcie i doradztwo dla Cudzoziemców

6.2. działalności usługowej w zakresie informacji,

6.3. działalności usługowej.

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  b)  żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  c) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  d) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  e) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  f) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przez STAND GROUP sp. z o.o. przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.